Th?i trang

Top 7 m?u Nike SB Dunk Hot Trend ?ng mua nh?t n?m 2022

Originally posted on Thng T? 15, 2022 @ 12:42

Dng giy SB Dunk t? khi ???c th??ng hi?u Nike chnh th?c ra m?t ?? ???c s? ?n nh?n n?ng nhi?t c?a gi?i sneaker.

N?u b?n c?ng l m?t ng??i ?am m cc m?u giy thu?c dng Nike SB Dunks th c th? tham kh?o ngay top 7 ??i Hot Trend ?ng mua nh?t n?m 2022 t?i bi vi?t ny nh!

Nike SB Dunk Low x Cactus Plant Flea Market (CPFM) Spiral Sage

??i giy Nike SB Dunk Low x CPFM m?i l s? c?ng h??ng gi?a 2 ph?i mu khc nhau g?m: Spiral Sage v Pure Platinum. Ph?n th?n giy n?i tr?i ???c lm b?ng da v ton b? ??i giy ???c bao ph? b?i nh?ng vin ? pha l Swarovski, gi?ng nh? nh?ng vin kim c??ng ???c s?p x?p ch?t ch?, v? cng tinh x?o.

M?u giy CPFM x Nike SB Dunk ny ?ang l hot trend n?m 2022 v ???c bn trn th? tr??ng v?i m?c gi h?n 10.000 USD.

Giy CPFM x Nike Dunk Low Spiral Sage
Giy CPFM x Nike Dunk Low Spiral Sage

Nike SB Chunky Dunky x Ben & Jerrys

Giy Chunky Dunky x Ben & Jerrys l m?u Nike SB Dunk ???c ?nh gi r?t cao. V ngay c? khi ra m?t trong lc ??i d?ch v?i n?n kinh t? ?ang c s? ng?ng tr? c?ng kh?ng ?? s?c ?? ng?n nh?ng tn ?? sneaker s? h?u ??i giy ny.

??i giy Chunky Dunky cu?n ht v?i ph?n th?n giy l cc chi ti?t nh? h?a ti?t da b ph? ln trn. Pha trn giy n?i c? bu?c d?y s? d?ng bi?u t??ng c?a nh Ben & Jerry. Thi?t k? c?a ??i giy ny t?o s? vui v? v n?i b?t cho b?t c? ai s? h?u chng.

Nike Chunky Dunky x Ben & Jerrys m?t trong nh?ng m?u giy ??c ?o thu?c dng SB Dunk
Nike Chunky Dunky x Ben & Jerrys m?t trong nh?ng m?u giy ??c ?o thu?c dng SB Dunk

Giy Nike SB Dunk Low Cactus Jack Travis Scott

??i giy Nike SB Dunk Low Cactus Jack Travis Scott c l? l m?u giy ???c th?i ph?ng nhi?u nh?t. B?i thi?t k? ph?n nh ???c s? hon h?o v th?m m? c?a cc rapper. D?y bu?c giy ki?u d?y th?ng k?t h?p cng cc ho?t ti?t camo gi?ng g? v c?a th??ng hi?u Cactus Jack.

Cng v?i s? l?p l?i c?a Travis Scott trn m?u giy Dunk ? ph?n l??i v c thm m?t s? h?a ti?t kh?n r?n, hoa l ???c b? tr tinh t?. T?t c? ?? t?o nn s?c ht m?nh m?, gip m?u giy ny chy hng ch? sau vi pht m? bn.

Giy Nike SB Dunk Low Cactus Jack Travis Scott
Giy Nike SB Dunk Low Cactus Jack Travis Scott

Nike SB Dunk Pigeon

Nike SB Dunk Pigeon ???c xem l m?t trong nh?ng ??i giy huy?n tho?i nh?t trong dng giy Nike SB Dunk. M?u giy ny l s? h?p tc c?a Jeff Staple v?i Nike, v b?n pht hnh c?a phin b?n Pigeon ?? ???c qu?ng b r?m r? ngay th?i ?i?m v?n ha giy sneaker ?ang chuy?n mnh vo th?i k? hong kim m?i.

V?i thi?t k? ??n gi?n, mu xanh Pigeon ??c ?o, k?t h?p cng bi?u t??ng hnh ch chim b? c?u ? gt giy t?o nn ?i?m nh?n n?i b?t v cu?n ht m?i khch hng

Giy Nike SB Dunk Pigeon
Giy Nike SB Dunk Pigeon

Nike SB Pro Sea Crystal Dunk High

??i giy Nike SB Dunk High Pro Sea Crystal ???c thi?t k? d?a trn c?m h?ng t? nh?ng chi?c knh th?y tinh m? nh?t ???c nh thi?t k? Sandy Bodecker nh?t ? b? bi?n Connecticut th?i cn nh?.

??y c?ng l m?t trong nh?ng phin b?n giy Nike SB Dunk High ??u tin ???c s? d?ng ch?t li?u da l?n, gip lm thi?t k? tr? nn n?i b?t h?n v?i mu s?c r?c r?, ??c ?o. Nh?ng m?ng mu xanh lam k?t h?p v?i tr?ng pha l t?o nn v? ??p t??i mt v v? cng th? m?ng.

Ph?n ?? giy c?ng ???c thi?t k? mu xanh lam ??m h?n pha trn m?t cht, cng v?i ? l ?? ngoi v d?u Swoosh mu ?en n?i b?t. T?t c? t?o nn cho ??i High Pro Sea Crystal m?t t?ng th? hi ha, ??p m?t.

giay5

Giy Nike SB Dunk P-Rod

M?u giy Nike SB Dunk P-Rod (Paul Rodriguez) ???c thi?t k? nh? m?t ??i giy quy?n anh m?i m? v ??y th v?. V?i ph?n th?n ???c lm b?ng lo?i da l?y c?m h?ng t? l c? c?a ??t n??c Mexico gip ??i giy Nike SB Dunk ny tr? nn ??c tr?ng v v? cng n?i b?t.

Nike SB Paul Rodriguez c?ng l m?t trong nh?ng ??i giy Nike SB Dunks c?c hot v ?ng mua trong n?m 2022 ny. N?u b?n thch nh?ng ??i giy c? cao th ??y ch?c ch?n s? l m?t l?a ch?n l? t??ng gip b?n n?i b?t ? b?t k? ??u.

giay6

Nike SB What The Dunk

??i giy Nike SB What The Dunk ???c Nike quy?t ??nh thi?t k? d?a trn s? k?t h?p c?a 13 mu s?c hot nh?t trong th??ng hi?u SB Dunk. V?i m?c tiu t?o ra m?t s?n ph?m Nike SB Dunk ??nh cao khi?n t?t c? m?i ng??i ph?i tr?m tr?.

M?u Nike SB What The Dunk ny c ph?n th?n trn khi?n ng??i ta nhanh chng c?m nh?n ???c ch?t l??ng Greatest Hits nh? th? no. S? k?t h?p ??c ?o gi?a nhi?u k? t?, mu s?c, hnh ?nh khc nhau ?? khi?n ??i giy c?c hot v tr? nn v? cng ??t ??. N?u b?n s? h?u ???c m?t ??i What The Dunk th ?i?u ny ??ng ngh?a v?i vi?c b?n ?ang n?m gi? m?t kh?i ti s?n nh? v?i gi tr? ?ng k? ??y!

Giy Nike SB What The Dunk
Giy Nike SB What The Dunk

K?t bi

N?u b?n yu thch cc m?u giy SB Dunk Hot Trend ???c gi?i thi?u ? trn c th? tham kh?o shop giy Tulo ?? bi?t thm chi ti?t v mua ???c giy Nike SB siu ch?t l??ng v?i gi c?c t?t nh!

Tulo Shop – ??a ch? bn giy SB Dunk ch?t l??ng gi t?t

5/5 - (1 bnh ch?n)

Tr? l?i

Back to top button
xxfseo.com