Toplist

?u tiên tiêm ch?ng cho nh?ng ng??i có b?nh n?n | 高崎市

Originally posted on Tháng M?t 5, 2022 @ 20:17

Chúng t?i nh?n ??n ??ng kí tr??c c?a nh?ng ng??i có b?nh n?n ?? ???c ?u tiên tiêm ch?ng tr??c.

N?u b?n có b?nh n?n, ch? c?n liên h? khai báo v?i chúng t?i, b?n có th? s? ???c ?u tiên ??t l?ch tiêm ch?ng b?t k? tu?i tác.

 • V?i nh?ng ng??i liên h? khai báo tr??c th? t? ngày 30 tháng 6, có th? ??t l?ch t? th? t? ngày 7 tháng 7.
 • Liên h? khai báo s? ???c ch?p nh?n b?t c? lúc nào t? sau th? n?m ngày 1 tháng 7 và vi?c ??t l?ch s? b?t ??u sau th? n?m ngày 8 tháng 7.

Nh?ng ??i t??ng ?? ?i?u ki?n ???c ?u tiên tiêm ch?ng

Nh?ng ng??i có th? c? trú t?i thành ph? Takasaki, có m?c b?nh n?m trong danh sách b?nh n?n c?a chính ph? ??a ra d??i ??y và là ??i t??ng n?m trong ?? tu?i t? 12 t?i 59 tu?i tính t?i tr??c ngày 1 tháng 4 Reiwa n?m th? 4.

 • V?i ??i t??ng là ng??i 12 tu?i, b?n có th? n?p gi?y khai báo này tr??c sinh nh?t c?a mình, nh?ng phi?u tiêm ch?ng s? ???c chuy?n t?i sau ngày sinh c?a b?n và vi?c ??t l?ch tiêm ch?ng s? ???c th?c hi?n sau khi phi?u tiêm ch?ng t?i.
 • ??i t??ng n?m trong ?? tu?i t? 60 t?i 64 tu?i s? b?t ??u ???c ??t l?ch t? ngày 7 tháng 7 mà kh?ng c?n ph?i khai báo.

Danh sách các b?nh n?n ???c ?u tiên trong tiêm ch?ng

Nh?ng ng??i m?c các b?nh d??i ??y, ?ang ?i?u tr? ngo?i trú ho?c ?ang nh?p vi?n.

 • B?nh h? h?p m?n tính
 • B?nh tim m?ch m?n tính (bao g?m c? huy?t áp cao)
 • B?nh th?n m?n tính
 • B?nh gan m?n tính (x? gan, v.v..)
 • B?nh ti?u ???ng ?ang ???c ?i?u tr? b?ng insulin ho?c thu?c, ho?c các b?nh khác phát tri?n t? b?nh ti?u ???ng.
 • Các b?nh v? máu (kh?ng bao g?m thi?u máu do thi?u s?t)
 • Các b?nh làm suy gi?m ch?c n?ng h? mi?n d?ch (bao g?m các kh?i u ác tính ?ang ???c ?i?u tr? ho?c ch?m sóc gi?m nh?)
 • ?ang ti?p nh?n các ph??ng pháp ?i?u tr? làm gi?m, suy y?u ch?c n?ng mi?n d?ch bao g?m c? steroid.
 • Các b?nh v? h? th?n kinh và th?n kinh – c? liên quan ??n các r?i lo?n mi?n d?ch
 • Suy gi?m ch?c n?ng c? th? do các b?nh v? h? th?n kinh ho?c th?n kinh – c? (bao g?m c? r?i lo?n h? h?p)
 • Các b?nh do b?t th??ng nhi?m s?c th?
 • Khuy?t t?t v? th? ch?t và tinh th?n nghiêm tr?ng (khuy?t t?t th? ch?t m?c ?? n?ng và khuy?t t?t trí tu? m?c ?? n?ng)
 • H?i ch?ng ng?ng th? khi ng?
 • B?nh t?m th?n n?ng (nh?p vi?n ?? ?i?u tr? b?nh t?m th?n, có gi?y xác nh?n khuy?t t?t t?m th?n ho?c các tr??ng h?p áp d?ng ch? ?? y t? h? tr? t? l?p t??ng ?ng “m?c ?? n?ng và liên t?c” (ch?m sóc t?i b?nh vi?n t?m th?n), có v?n ?? v? trí tu? (tr??ng h?p có s? tay ?i?u tr?)

Tiêu chu?n ?ánh giá ch? s? béo phì (BMI trên 30)

※BMI = Tr?ng l??ng c? th? (kg) ÷ chi?u cao (m) ÷ chi?u cao (m)

Hình th?c ti?n hành khai báo

Khai báo ???c ti?n hành d??i các hình th?c nh? internet, fax, th?.

??i v?i khai báo, b?n kh?ng nh?t thi?t ph?i có gi?y ch?ng nh?n y t? ho?c gi?y xác nh?n khác ?? ti?n hành khai báo, tuy v?y n?u b?n kh?ng ch?c mình có m?c b?nh n?n hay kh?ng, xin vui lòng tham kh?o ? ki?n bác s? tr??c khi khai báo.

Khai báo trên internet

Vui lòng nh?p các th?ng tin c?n thi?t vào “H? th?ng ti?p nh?n h? s? ?i?n t? c?a Gunma”. (trang bên ngoài)

G?i gi?y khai báo qua th? ho?c fax

Vui lòng ?i?n (theo m?u) các m?c c?n thi?t vào t? khai (theo m?u) sau ??y và g?i ?i (m?u ??n ch? có ti?ng Nh?t )

 • Phi?u khai báo b?nh c? b?n (m?u / ví d?) (??nh d?ng Excel 25KB)
 • Báo cáo b?nh c? b?n (theo m?u) (??nh d?ng PDF 93KB)
 • M?u khai báo b?nh c? b?n (ví d? m?c nh?p) (??nh d?ng PDF 101KB)

??a ch? g?i th?

〒370-0829

5-28 Takamatsucho, Trung t?m Y t? T?ng h?p Thành ph?

V?n phòng Các bi?n pháp ??i phó v?i Coronavirus ch?ng m?i b? ph?n tiêm phòng Ph?n “B?nh N?n”

S? ?i?n tho?i g?i fax

027-381-6125

Rate this post

Tr? l?i

Back to top button
xxfseo.com