??nh ngh?a

[Chuy?n th?t b?i] Chris Gardner: Ng??i ?àn ?ng ?m con ng? ? nhà t?m c?ng c?ng tr? thành tri?u phú ch?ng khoán

LTS: Tr??c khi tr? thành nh?ng ng??i thành c?ng và giàu có, h?u h?t các doanh nh?n trên th? gi?i ??u n?m tr?i r?t nhi?u th?t b?i. Nh?ng h? kh?ng b? cu?c mà coi nh?ng th?t b?i ?ó là ??ng l?c và bài h?c ?? ti?n lên phía tr??c.

B?t ??u t? Ch? nh?t ngày 9/4, NDH xin gi?i thi?u v?i ??c gi? series bài vi?t “Chuy?n th?t b?i” k? v? nh?ng khó kh?n mà các doanh nh?n n?i ti?ng t?ng ph?i ???ng ??u, t? ?ó truy?n c?m h?ng giúp b?n v??t qua nh?ng tr? ng?i trong s? nghi?p và cu?c s?ng.

K? 9.Chris Gardner: Ng??i ?àn ?ng ?m con ng? nhà t?m c?ng c?ng tr? thành tri?u phú ch?ng khoán

?ó là c?u chuy?n ??i c?a Christopher Gardner, ng??i ?àn ?ng da màu tr?i qua m?t hành trình gian kh? và cu?i cùng tr? thành tri?u phú, nhà sáng l?p kiêm CEO C?ng ty m?i gi?i ch?ng khoán Gardner Rich & Co.

Xem thêm: ?ng Nguy?n Duy H?ng gi? ch?c Phó Tr??ng ban Kinh t? Trung ??ng

Tu?i th? b?t h?nh và cu?c g?p m?t ??nh m?nh

Sinh ngày 9/2/1954 t?i Milwaukee, Wisconsin (M?), Chris Gardner ch?a bao gi? ???c g?p cha ??. M? l?y ph?i ng??i ?àn ?ng nghi?n r??u, c?u bé s?ng trong nghèo ?ói, b? cha d??ng ?ánh ??p, và th?m chí t?ng b? m?t ng??i ?àn ?ng x?m h?i. N?m 8 tu?i, Chris ph?i vào s?ng trong tr?i t? b?n. M? c?u k?t h?n 3 l?n nh?ng ??u kh?ng h?nh phúc và th?m chí ph?i vào tù vì m?t l?n c? ??t nhà ng??i ch?ng v? phu.

H?c h?t c?p 2, Chris gia nh?p h?i qu?n. ??n n?m 1974 sau khi gi?i ng?, chàng trai tr? vào làm vi?c t?i m?t phòng nghiên c?u y t? t?i San Francisco, ch?u trách nhi?m bán d?ng c? khoa h?c. Nh?ng n?m ti?p theo c?ng vi?c c?a Chris phát tri?n khá thu?n l?i và anh t?ng ??nh theo nghi?p y khoa. Nh?ng 10 n?m h?c ngh? là kho?ng th?i gian quá dài và khi ??a con ??u lòng ra ??i n?m 1981, Chris quy?t ??nh tìm m?t ngh? khác ?? có th? trang tr?i chi phí và ch?m lo cho con và b?n gái Jackie Medina.

M?t l?n t?i b?i ?? xe, khi ?ang chu?n b? l?y xe ra Chris nhìn th?y m?t chi?c xe Ferrari mui tr?n ?ang ?i vào tìm ch? ??. Anh nói ng??i ?àn ?ng có th? ?? vào ch? c?a mình và yêu c?u tr? l?i 2 c?u h?i làm ngh? gì và làm sao ?? ???c nh? th? này.

“T?i là m?t ng??i m?i gi?i ch?ng khoán”, ng??i kia tr? l?i.

Xem thêm: Pasta Là Gì? S? Khác Nhau Gi?a Pasta Và Spaghetti

Ng??i ?àn ?ng ?ó là Bob Bridges, m?t trong nh?ng nhà m?i gi?i ch?ng khoán thành c?ng nh?t San Francisco khi ?ó, v?i thu nh?p trên 80 nghìn USD/ tháng. Có th? vì có c?m tình v?i chàng trai t?t b?ng, Bridges h?n tr? l?i c?u th? 2 trong m?t bu?i ?n tr?a. Sau ?ó, ?ng gi?i thi?u Chris ??n g?p qu?n l? c?a các c?ng ty ch?ng khoán l?n th?i b?y gi? nh? Merrill Lynch, Paine Webber, E.F. Hutton. Sau 2 tháng ?i th? v?n may ? t?ng c?ng ty, Chris ???c nh?n vào ch??ng trình h?c vi?c ? Hutton.

?? toàn t?m toàn ? cho vi?c h?c Chris xin th?i vi?c bán hàng. Th?t kh?ng may khi ??n n?i làm vi?c m?i, anh nh?n ra r?ng ng??i tuy?n d?ng mình v?a b? ?u?i vi?c thành ra anh b? th?t nghi?p. Vì l? ?ó mà anh và b?n gái l?c ??c r?i m?t l?n khi Jackie ??nh b? con b? ?i, Chris ?u?i theo và kh?ng may x? c? ng?. Kh?ng may h?n n?a là c?nh sát nhìn th?y và b?t anh vì b?o hành gia ?ình. Tuy kh?ng b? k?t t?i nh?ng khi ki?m tra c?nh xác nh?n ra là anh còn thi?u 1.200 USD ti?n vi ph?m giao th?ng. Vì kh?ng có ti?n n?p ph?t Chris b? giam 12 ngày. Khi ???c th?, anh tr? v? nhà và bàng hoàng nh?n ra Jackie ?? b? con b? ?i mang theo t?t c? ?? trong gia ?ình.

T? v? gia c? tr? thành tri?u phú

Kh?ng ti?n, nhà tr?ng tr?n, anh ph?i ??n ? nh? nhà b?n. Ngày h?m sau anh ??n d? bu?i ph?ng v?n t?i C?ng ty ch?ng khoán Dean Witter Reynolds, trên ng??i v?n m?c nguyên b? qu?n áo t? khi b? b?t. Chris ???c nh?n vào v? trí t?p s? nh?ng v?i m?c l??ng ít ?i anh kh?ng ?? ti?n thuê nhà và tr? thành ng??i v? gia c?.

Kh?ng b?ng c?p, kh?ng kinh nghi?m, cách duy nh?t ?? anh làm quen v?i c?ng vi?c m?i là c? g?ng h?t s?c mình. Chris ??n r?t s?m và v? r?t mu?n, ngày nào anh c?ng kiên trì g?i 200 cu?c cho nh?ng khách hàng ti?m n?ng. Trong 4 tháng t?p s?, vì kh?ng có nhà anh ph?i ?i ng? nh? nhà b?n ho?c ngay d??i g?m bàn làm vi?c. Nh?ng n? l?c này cu?i cùng c?ng ???c ??n ?áp khi anh thi ?? k? thi sát h?ch và ???c nh?n vào làm nh?n viên chính th?c.

Xem thêm: Thu?c Dogastrol 40mg – ??Y L?I viêm loét d? dày. Giá bao nhiêu?

Lúc này Jackie mang con v? cho anh r?i b? ?i. Dù nu?i chính mình còn ch?a n?i, anh v?n s?n sàng nh?n hoàn toàn trách nhi?m nu?i con. Vì c? ??i ch?ng bi?t m?t cha, b?i vì nh? anh nói: “T?i ?? xác ??nh ngay t? khi còn bé r?ng khi t?i có con chúng s? bi?t cha mình là ai. Và t?i s? ch?ng bao gi? ?i ??u c?”.

Trong 2 n?m 1982 – 1983, l??ng kh?ng ?? ti?n thuê nhà Chris ph?i b? con trai ??n x?p hàng xin ng? qua ?êm ? m?t nhà th? trong thành ph? tên là Glide Memorial. Th?c ra nhà th? này ch? ch?p nh?n ph? n? và tr? em v? gia c? nh?ng vì th??ng tình ??c cha Cecil William v?n nh?n 2 cha con. Tuy nhiên lu?t ? ??y ch? cho ng??i ng? nh? t? 6 gi? t?i h?m tr??c ??n 8 gi? sáng h?m sau. Nh?ng ngày kh?ng th? ??n ?úng gi?, 2 cha con Chris ph?i ng? v? v?t ? c?ng viên, phòng ch? ? s?n bay hay th?m chí ? nhà t?m ga tàu ?i?n ng?m. ??i lúc khi 2 cha con lang thang ngoài ???ng, nh?ng c? gái bán hoa th?y t?i nghi?p còn dúi cho anh m?t t? 5 USD.

T? n?m 1983 ??n 1987, Chris làm vi?c ? Bear Stearns & Co và d?n d?n tr? thành m?t trong nh?ng ng??i m?i gi?i xu?t s?c nh?t. N?m 1987 anh chuy?n ??n Chicago và t? c?n h? nh? xíu mình, Chris thành l?p C?ng ty Gardner Rich & Co ch? v?i 10.000 USD ti?n v?n và m?t chi?c bàn g?. ??n n?m 1988 anh ki?m ???c m?t tri?u USD và mua m?t chi?c Ferrari ?? t? th??ng cho mình.

N?m 2006, ?ng bán c? ph?n c?a mình, thu ???c hàng tri?u USD và ti?p t?c m? m?t c?ng ty l?n h?n là Christopher Gardner International Holdings. Hi?n nay ?ng là m?t tri?u phú s? h?u tài s?n tr? giá 60 tri?u USD, m?t tác gi?, m?t nhà nh?n ??o v?i nhi?u sáng ki?n giúp ?? ng??i v? gia c? ? M?.

Quy?n h?i k? c?a ?ng v?i t?a ?? The Pursuit of Happyness xu?t b?n n?m 2006 là cu?n sách bán ch?y nh?t theo t? New York Times và Washington Post. T? happyness ?ánh v?n sai v?i ch? y thay vì ch? i vì ??y là tên c?a m?t tr?i t? b?n t?ng nh?n gi? con c?a ?ng nh?ng lúc ?ng ?i làm và ?ng mu?n bày t? lòng bi?t c?a mình v?i nh?ng ng??i ?? giúp cha con ?ng v??t qua hoàn c?nh khó kh?n. Chris Gardner nh?n ???c r?t nhi?u gi?i th??ng nh? gi?i “Ng??i cha c?a n?m”, “Ng??i b?n c?a ch?u Phi” (vì nh?ng kho?n ??u t? t?o ra hàng tr?m vi?c làm và mang l?i hàng tri?u USD ngo?i h?i cho ??t n??c Nam Phi).

Rate this post
Back to top button
xxfseo.com